no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

صفحه جدا

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی


طرح تعالی

اگر بخواهیم در زمره کشور های قوی و مترقی در امر آموزش و پرورش قرار بگیریم می بایست به امر آموزش و پرورش توجه ویژه ای داشته باشیم.چرا که همه کشورهای پیشرفته از آموزش و پرورش قوی و تاثیر گذاری برخوردار هستند. و در واقع بهبود وضعیت آموزشی کشور را در میان مهمترین اقدامات کشور قرار داده اند. در اين ميان باید به مدیران مدارس و آموزشگاه ها توجه نمود. چرا که اداره این امور مهم بر عهده مدیران است. در بحث توجه به مسائل اساسی مدیران مبحث برنامه سالانه از اهمیت دوچندانی برخوردار است و مهمترین طرح هایی که در امر برنامه سالانه در کشور اجرایی می شود برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار است.

وظايف مديران آموزشي در برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی

 • كمك، راهنمايي، حمايت و تقويت دانش آموزان و عوامل آموزشی
 • تاثیر گذاری بر رفتارهاي دانش آموزان و عوامل آموزشی
 • بهبود كمي و كيفي فرایند های مهم در مدرسه در راستای طرح تعالی
 • ايجاد انگيزه در راستای مشارکت فردي و گروهي در ميان دانش آموزان و عوامل آموزشی
 • ايجاد زمينه خلاقيت در ميان دانش آموزان به وسیله طرح هایی مثل جشنواره نوجوان خوارزمی

انواع طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

در نظام آموزشی ما طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار به اشکال مختلف و در مدارس مختلف اجرا می گردد. همچنین علاوه بر مدیران مدارس دولتی سایر مدارس نیز برنامه سالانه و تقویم اجرایی خود را بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار تنظیم می کنند. بنا بر این طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار به انواع زیر دسته بندی می گردد.

 • طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار مدارس متوسطه اول و دوم
 • طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار مدارس متوسطه حرفه ای
 • طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار مدارس قرآنی
 • طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار مدارس شاهد
 • طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار مدارس هیئت امنایی

برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار ابتدایی برای سایر پست های سازمانی

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی

سایر پست های سازمانی نیز می بایست برنامه سالانه خود را بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار محیا نمایند که عبارتند از :

 1. برنامه سالانه معاون آموزشی بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار
 2. برنامه سالانه معاون پرورشی بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار
 3. برنامه سالانه مربی پرورشی بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار
 4. برنامه سالانه معاون اجرایی بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار
 5. برنامه سالانه معاون فناوری بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار
 6. برنامه سالانه مشاور بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار
 7. برنامه سالانه مربی بهداشت بر اساس طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار