no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

مقاله ارتقا کارکرد آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی

ادامه مطلب

مقاله ارتقا کارکرد آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان
امتیاز 4.75 ( 8 رای )مقاله ارتقا کارکرد آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان">
zip
سپتامبر 10, 2022
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

مقاله ارتقا کارکرد آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان


ارتقاء کارکرد  آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان

مقاله و تحقیق آماده دانلود برای فرهنگیان در مورد آموزش و پرورش 

مقاله نقش آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در یک مقاله علمی پژوهشی است. بخشی از مقاله نقش آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان را مشاهده می کنیم .

چکیده

نهاد آموزش و پرورش در کنار چهار نهاد دیگر (دین، خانواده، اقتصاد و سیاست) پنج نهاد اصلی و عمده در هر جامعه ای محسوب می شوند. در این میان نهاد آموزش و پرورش رسالت خطیر انتقال فرهنگ، معارف و دانش‌ها و نیز ارزش‌های دینی و اخلاقی و معنوی و نیز آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی را به نسل‌ها ی مختلف را در یک فرایند بلند مدت بر عهده دارد. در طی این فرایند این نهاد ممکن است با چالش‌های درونی و بیرونی متعددی مواجه شود. یکی از این چالش‌ها، آسیب‌های اجتماعی است. طرح مسأله آسیب‌های اجتماعی و ضرورت پیشگیری از آن امری اجتناب‌ناپذیر، عقلانی، منطقی و آیند نگرانه است و مجموعه فرهنگیان اعم از کارشناسان، معلمان، مشاوران و مربیان و… نمی‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند. لذا ضرورت فراوانی وجود دارد که به امر آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن با نگاهی علمی، پژوهشی، دلسوزانه پرداخته شود. مطالعه آسیب های اجتماعی اعم ازنابهنجاریها وانحرافات اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث جا معه شناسی است. اگر چه مساله نابهنجاری ا مری نسبی است وا ز جا معه ای به جا معه دیگر متفاوت است. اما آنچه که در این مبحث مطرح می باشد این است که چه عوا ملی آسیب های اجتماعی را کاهش یا افزایش می دهد و به بیانی دیگر چگونه می توان آسیب های اجتماعی را در بین دانش آموزان کنترل نمود؟

باید بپذیریم آموزش وپرورش به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی بیشترین تاثیر تربیتی را بر روی یکایک افراد جامعه دارد به شرطی که به موقع و به جا، بتواند کارکرد جامعه پذیری و در کنار آن پیش گیری از آسیب های اجتماعی را فاقد هیچ وقفه و خللی به شکلی مطلوب و مناسب به انجام رساند.

در مقاله حاضر قصد داریم نقش آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان بپردازیم. و به ارائه راهکار ها و راه حل های مورد نیاز در رفع آسیب ها بپردازیم.

کلیدواژه : آموزش و پرورش ، معلم ، آسیب های اجتماعی ، دانش آموزان

مقدمه

در عصر ما (دنیای جدید و مدرن) آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی و به تبع آن دغدغه‌های انسان‌ها نیز تغییر یافته است. روزگاری در میان جوامع گذشته برخی پدیده‌های اجتماعی نظیر خودکشی، اعتیاد و … یا چندان مسأله اجتماعی و وضعیت حادی تلقی نمی شدند و یا انحرافاتی نظیر جرایم سایبری و رایانه‌ای، هرزه‌نگاری و… وجود نداشت. دنیای جدید و مدرن علی‌رغم همه مواهب و امکانات و برخورداری‌ها، دارای کژی و آسیب‌های فراوانی است که ذهن دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت و آسیب‌شناسان اجتماعی را (به‌طور اخص) و ذهن اولیا و خانواده‌ها را (به طور اعم) به خود مشغول کرده است. تا زمانی که ابعاد و جنبه‌های مختلف یک آسیب اجتماعی را به خوبی نشناسیم و مطالعات تجربی و نظری آن را ندانیم، برخورد و واکنش مناسب نسبت به آن دشوار خواهد بود. در یک تعریف مقدماتی می توان آسیب اجتماعی را این‌گونه تعریف کرد: «به هر نوع عمل فردی و یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عملِ جمعیِ جامعه محلِ فعالیتِ کنشگر، قرار نمی‌گیرد لذا با منع قانونی و قبح اخلاقی و اجتماعی مواجه می‌گردد.» (عبدالهی،18:1390)

آسیب های اجتماعی به مفهوم رفتا ری است که به طریقی با ا نتظا رهای مشترک اعضای یک جا معه سا زگا ری ندا رد وبیشتر افرا د آن را ناپسند ونادرست می دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظا ر دا رد از ارزشها وهنجا رها تبعیت کنند ا ما هموا ره عده ای راههای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارسپیدا می شوند که پا ره ای ا ز این ا رزشها وهنجا رها را رعایت نمی کنند ،جا معه افرادی که هماهنگ و همساز با ا رزشها وهنجا رها باشند سا زگار یا همنوا واشخاصی را که بر خلاف آنها رفتا ر می کنند نا سا زگار یا نا همنوا می خواند ا ز میان افراد نابهنجار کسی که رفتار نابهنجا رش زودگذر نباشد ودیر گاهی دوام آورد،کجرو یا منحرف نامیده می شود ورفتار او را انحراف اجتماعی یا آسیب اجتماعی می خوانند. جا معه شناسی و جرم شناسی متوجه آن دسته از نقض هنجا رهاست که توسط عده ی زیادی از مردم گناه تلقی می گردد از این رو انحراف یا آسیب اجتماعی به رفتا رهایی اتلاق می گردد که هنجا رهای اجتماعی را نقض کرده و در نتیجه از نظر تعداد بسیا ری از مردم قابل نکوهش است.

گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی (ترک تحصیل ،فرار از مدرسه ،اعتیاد،سرقت،تشکیل گروههای معا رض و وندالیسم و…)به وی‍‍‍‍‍‍‍‍زه در سال های اخیر در بین دانش آموزان وهمچنین شیوع مفسده های آشکار وپنهان ،افزایش قابل توجه بزهکا ری ها وکزروی های اجتماعی و آلودگی به مواد مخدر ،به ویزه در میان جوانان و نوجوانان جا معه مستلزم تعمق و چا ره اندیشی اساسی است.

فهرست مطالب

چکیده. 8

مقدمه. 9

بیان مسئله. 10

1- اعتیاد به سیگار. 10

2-اعتیاد به مواد مخدر به ویژه مخدرهای صنعتی.. 11

3-مصرف مشروبات الکلی.. 11

4-پیامدهای منفی ازدواج زودهنگام دختران شاغل به تحصیل در آموزشگاه‌های عادی روزانه. 11

5- مخاطرات مربوط به فضای سایبری و مجازی و شبکه اینترنت… 12

6- خشونت، پرخاشگری و نزاع. 13

7-ظهور عرفان‌های کاذب و فرقه‌های نوپدید دینی و انحرافی.. 13

8-اقدام به خودکشی.. 14

چه باید کردها و راه کارها 14

نقش آموزش وپرورش در بخش پیش‌گیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان.. 18

نقش تربیتی مدرسه. 19

دهه 80 نقطه انفجار آسیب های اجتماعی.. 20

راههای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس… 21

پیشنهادات (راههای ا رتقای مها رتهای اجتماعی دانش آموزان ) 21

ریشه مشکلات را باید در خانواده جست‌وجو کرد. 22

اولویت مشاوربرای متوسطه دوم. 23

‌ اجرای طرح توانمندسازی روانی، اجتماعی و تحصیلی دانش‌آموزان. 23

طرح مشاوره همتایان متوسطه اول، رابطان هسته‌های مشاوره ابتدایی.. 23

ارایه خدمات تخصصی روان‌شناختی و مشاوره‌ای.. 24

طرح آمایش مشکلات و آسیب‌شناسی روانی- اجتماعی دانش‌آموزان. 24

سونامی خودکشی دانش‌آموزان. 25

اتفاقات ریشه‌دار آسیب‌های اجتماعی.. 25

ناکارآمدی نظام تربیتی.. 25

چالشی برای نظام مشاوره‌ای.. 26

تلنگر ایام تعطیلات و توقف خودکشی‌ها 26

اهمیت آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان در مدارس… 27

طرح همکاری خانه و مدرسه با هدف ارتقای مهارت های ارتباطی.. 28

نتیجه گیری.. 29

منابع و ماخذ. 31

برای دانلود مقاله نقش آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان از این قسمت اقدام کنید.درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3917 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید