no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

روایت پژوهی : دانلود صدها نمونه روایت پژوهی


پژوهش سرای فرهنگیان
اطلاعیه نحوه دانلود از سایت پژوهش سرای فرهنگیان

صفحه جدا

روایت پژوهی : دانلود صدها نمونه روایت پژوهی


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

روایت پژوهی

برای آنکه بدانیم روایت پژوهی یا پژوهش روایی چیست و روش تحقیق روایت پژوهی چگونه است توجه شما را به این مطلب جلب می کنم . بانک فایل پژوهشی معلمان روایت پژوهی را وسیله ای جهت انتقال دانش و معلومات دانسته و زمینه استفاده و کاربرد آن را بسـیار گسـترده تـر از قبل تعریف کرده است. این بخش از تحقیقات پژوهشی ناظر بر تحلیل روایت و خصوصـاً اشکال و انواع راوی و مطالب دیگر است و به عنـوان نظریـه ای پژوهشی عمـدتاً بـا اشکال اقدام پژوهی و درس پژوهی مرتبط است.

همانگونه که در فصل نامه روایت پژوهی : پژوهش روایی آمده است : روایت پژوهی جدید بـا ریخـت شناسـی داستان های قدیمی کاری از پراب و با تئوری نقشهای روایت پژوه، باب گردید .  بانک فایل پژوهشی معلمان واژه روایت پژوهی را به عنـوان علـم مطالعـه تجربه به کار می برد و یادآور می شود که منظور از این کلمه معنای عظیم آن اسـت و تنهـا بـه بررسی تجربه ، داستان و اقدام پژوهی محدود نیست و تمامی اشکال پژوهش روایی را از مانند تصورات، فیلمها، تئاتر ، پژوهش و … دربر گرفته است. می توان گفت اولین نظریه های روایت شناسی از قرن نـوزده در مکتـب فرمالیسـم در روسیه شکل گرفته اند. بعدها این پرسش مطرح گردید کـه چگونـه مـی تـوان روایـات را دسته بندی نمود و الگویی ایجاد کرد که ویژگی های کلان روایت را نمایش دهد. هم اکنون دو راهکار برای انجام این کار ممکن می باشد. یکی از آنها روش اسـتقرایی اسـت کـه در آن تمـام روایات، مورد بررسی قرار می گیرند. و شیوه دوم روش استنتاجی است که در آن الگویی ذهنی با یک نظریه عنوان می گردد و سپس روایـات مختلف امتحان می شود.

نمونه روایت پژوهی – پژوهش روایی

با توجه به مطالب عنوان شده قشر فرهنگی برای پژوهش پیرامون روایت پژوهی  – پژوهش روایی نیازمند منبعی غنی و قابل اعتماد هستند. بانک فایل پژوهشی معلمان این امکان را برای فرهنگیان و پژوهشگران عزیز میسر ساخته است. معلمان و پژوهشگران عزیز می توانند از صدها فایل مفید و ارزشمند روایت پژوهی که در این پایگاه موجود است استفاده نمایند.

دانلود صدها نمونه روایت پژوهی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][eddrecent total_items=”40″ mp_grid_pagination=”yes” mp_grid_pagination_alignment=”center” mp_category=”10787″ mp_grid_design_layout=”thumbnails-only” thumbnail_size=”120″ thumbnail_size_height=”120″ mp_author_thumbnail_styling=”yes” mp_tooltip_thumbnails=”yes” mp_author_thumbnail_padding=”6px” mp_offset=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

پژوهش روایی

البته روایت پژوهی یا پژوهش روایی را نمی توان به یک مکان و زمان محدود نمود. چگونگی روایت پژوهی را جز از راه کارکرد آن نمی توان فهمید. ما بـه نـدرت بـه روایت  فکـر می کنیم، اما کاربرد بسیار زیادی در زندگی ما دارند . از  اولین روزهای زندگی تـا آخرین روز حیات در دنیایی از تصورات غوطه ور هستیم.

در اولین برخورد دانش نیز احتمال دارد متفاوت از روایت به تصورمان بیاید. اما در نظریـه تأکیـد بـر تحقیقات علمـی، به منزله روایت دائماً قابل اصلاح ، امری کاملاً واقعی است و در عمل نیز کافی است که فرایند آموزش دانش را در مدرسه ها پی گیری کنیم تـا متوجه شویم روایت و روایت پژوهی چقدر در ادراک مسائل نقـش اساسـی دارد. به عنوان مثال در مدرسه ها زمان آموزش دروسی مانند کار و انرژی برای دانش آموزان قصه هایی در زمینه خـوردن صبحانه بیش از دویدن و سوخت گیری خودرو بیش از حرکت تعریف می کنند. اگر دانش آموز هدف بیان این قصه ها را متوجه نشود و ارتباط منطقی بین مرحله های هر قصه را درک نکند، از این مفهوم ها سر در نمیاورد. در مقطع متوسطه اول نیز درس دادن این مفاهیم احتمال دارد رسمی تر و علمی تر باشد، اما روایت کماکان کـاربرد دارد.

روایت پژوهی به اشکال متنوع و زیاد در همه عصرها ، جاها، و کشورها وجود دارد. روایت در واقع با تاریخ انسان شروع می گردد و در هیچ کجا مردم بدون روایتی نبوده است. در واقع، روایت پژوهی مانند زندگی پژوهی است . و به هرحال روایت پژوهی وجهی است که مستقیم یا بیش تر غیر مستقیم با تمام جنبه های زنـدگی افراد رابطه دارد.

روایت پژوهی یعنی چه ؟ و انواع نظریه های روایت پژوهی کدامند ؟

درباره انواع پژوهش روایتی باید گفت : پژوهش روایتی را به شکل های متفاوت بیان کرده اند و هر گروهی روایت پژوهی را با توجه به سطح فکری خود تعریف می نماید .

هر روایت پژوهی یا پژوهش روایتی را می توان به سه روش مختلف عنوان نمود .۱ : بـه صـورت قصه که ممکن است اشخاص ساختگی آن را روایت نمایند.۲ روایت پژوهی از زبان خود نویسنده .۳ روایت پژوهی به صورت زنده صورت گیرد مانند تئاتر و نمایش که البته ممکن است تلفیقی از سه روش فوق باشد  بـرای مثـال ممکـن اسـت زمانی با راوی سوم شخص شروع شود و آنگاه به وضعیتی برسـد کـه در آن، راوی پـا پس گذاشته و یا شخصیت های داستان عنان را به دست گیرند.

روایت پژوهی کارورزی

تفکر بر اتفاق ها بیانگر یکی از خصوصیات روایت پژوهی است. روایت درواقع بازگویی وقایعی است که از نظر مکان و زمان از ما فاصله دارند؛ و در واقع می توان گفت که گوینده به آنها نزدیک است ولی ما از آنها دوریم.  به بیان دیگر، روایت پژوهی کد گزاری بیان حوادثی است که در زمان و مکان  گذشته رخ داده است و راوی آن را برای ما روایت می کند.

 بررسی روایت پژوهی

برای تحلیل یک روایت پژوهی می بایست دو نکته مختلف را در نظر گرفت این دو فاکتور متفاوت عبارتند از خود متن داستان و راوی داستان.این دو فاکتور ارزش و اهمیت روایت پژوهی را مشخص میکنند. در ضمن می توان گفت در نظریه های مختلف ممکن است این دو فاکتور بیشتر شوند و موارد دیگری را نیز مورد بررسی قرار دهند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]