no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

یک نمونه کارنمای معلمی - دانشجو دانشگاه فرهنگیان - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه

ادامه مطلب

یک نمونه کارنمای معلمی – دانشجو دانشگاه فرهنگیان
امتیاز 3.50 ( 2 رای )یک نمونه کارنمای معلمی – دانشجو دانشگاه فرهنگیان">
zip
می 10, 2022
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

یک نمونه کارنمای معلمی – دانشجو دانشگاه فرهنگیان


یک نمونه کارنمای معلمی

بخشی از یک نمونه کارنمای معلمی عبارت است از :

مقدمه:

کارنمای معلمی به نظر من عرصـه ای اسـت بـرای بیـان آنچـه کالبـد معلمـی دانشـجومعلمان راسـاخته است می باشد مرور خاطرات و هرآنچـه کـه در دانشـگاه فرهنگیـان و خـارج از آن سـبب شـکل گیـری شخصیت معلمی ومن حر فه ای ماشـد وتمـام یـادگیری هایمـان واهـدافی کـه از اول مـد نظـر داشـتیم را به ما یاد آوری کرد.

 

سبب شد بار دیگر آرمان ها اصول وتعهداتی که بـه سـبب انتخـاب شـغل شـریف معلمـی بـدان متعهـد شده ایم پیش رویمان قرار بگیرد و زمینه را بـرای واکـاوی هـای تجـاربی کـه بـرای بدسـت آوردنشـان بهترین سال های عمر خود را هزینـه کـردیم فـراهم کـرد. نگـاه بـه گذشـته وترسـیم آینـده ی کـاری سنگ بنای اصلی این واحد درسی محسوب می شـود . بـه نـوعی مـی تـوان گفـت کارنمـای معلمـی یـا پروژه سیر تکاملی دانشجومعلمان از دانشجویی تا رسیدن به معلمی را نشان می دهد.اما به نظر من ریشه ی انتخاب معلمی ما درکـودکی ونوجـوانی مـانیز بایـد جسـتجو شـود روزهـایی کـه هدیه ی درس خوانـدم تختـه کوچـک وسـفیدی از جانـب مـادرم بـود وشـروع معلـم بـازی هـایی بـا عروسک هایم و دوستانم وچقدر الان که بـه آن روزهـای بچـه گـی خـود فکـر میکـنم عشـقی را در دل بازی های آن روزهای خودم پیدا می کـنم کـه شـاید مهـم تـرین قـو ه ی محـرک مـن بـرای ورود وپـا گذاشتن به عرصه ی تعلیم وتربیت است. واما حاصل تمام تجارب کودکی ونوجوانی مـن نـوع نگـاهم را بـه شـغل معلمـی شـکل داد وسـبب شـد آن را به عنوان پیشه ام برگزینم از طرفی وقتـی بـه چگـونگی و علـل انتخـابم فکـر میکـنم بـی گمـان نگاه احترام آمیز خانواده ام به خصوص پدر ومـادر عزیـزم را بـه ایـن شـغل شـرافتمند بـی تـاثیر نمـی یابم.وامروز ازصمیم قلب از خدا ونـد منـان سـپاس گـذارم کـه مـن را نیـز هماننـد پیـامبران وبنـدگان برگزیده ی خـود توفیـق معلمـی وتعلـیم بشـر عطـا فرمـود چـرا کـه اگـر خواسـت و اراده ی خداونـد عزوجل نبود بی گمان من هم توفیق قدم گذاشـتن در ایـن عرصـه را نمـی یـافتم. آنچـه پـیش روسـت حاصل تجـاربی اسـت کـه در دانشـگاه فرهنگیـان بـه عنـوان دانشـجو معلـم ودر مدرسـه بـه عنـوان کارورز کسب کرده ام امید است که توانسته باشـم آن طـور کـه شایسـته اسـت حـق مطلـب را ادا کـنم وبه تعهدات واصول وباورهای خـود کـه درایـن نوشـته ذکـر کـردم آن طـور کـه شایسـته اسـت عمـل کنم.

انتظارات اولیه:

وقتی برای اولین بار به عنوان دانشـجو بـه دانشـگاه فرهنگیـان پـردیس نسـیبه قـدم گذاشـتم خـود را صرفا دانشجو می پنداشتم وفـردی تصـور مـی کـردم کـه پـا بـه عرصـه ی جوینـدگی دانـش گذاشـته است تا توشه ایی برای پایان تحصیلات خـود زمـانی کـه عهـده دار شـغل معلمـی میشـود فـراهم آورد. اما همان روز از جانب مسئولین دانشگاه به بنـده وسـایر هـم قطـارانم لقـب دانشـجو معلـم نسـبت داده شد. این عنوان این مفهوم را درذهـن مـن برجـا گذاشـت کـه مـن دانشـجوی صـرف نیسـتم و خطـاب شدن با این لقب یعنی دانشجو بودن وکسب دانـش مـن بـا معلمـی مـن عجـین اسـت وایـن دو از ایـن لحظه دو روی سکه ی من حرفه ای است. تلنگری بود تـا بـدانم بایـد از ایـن لحظـه بـه بعـد خـود را در هیات معلم ومعلمی دیده وکـو شـش کـنم ،خـود را هرچـه بیشـتر بـه آن نزدیـک کـنم ورنـگ وبـوی حقیقی آن رابگیرم.

برای دانلود یک نمونه کارنمای معلمی از این قسمت دکمه خرید و سپس پرداخت را بزنید.درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3413 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید