no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی - پژوهش سرای فرهنگیان


پژوهش سرای فرهنگیان

ادامه مطلب

درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
zip
ژانویه 14, 2022
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی


درس پژوهی روزنامه های دیواری : هدیه پنجم

این نمونه آماده درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی در یک فایل قابل ویرایش ورد 68 صفحه ای در اسفند 1400 تدوین شده است .

درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی چه اهمیتی دارد  ؟

این فایل نیز مانند سایر فایل های آموزشی موجود در سایت پایگاه حرفه ای درس پژوهی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و شامل بسیاری از استاندارد های مورد نیاز است.

در تدوین درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی  با توجه به نتایج تحقیقات، بررسی کتابهای اصول یادگیری، آموزش قوانینی که باید

در تدریس رعایت شود و همچنین شرایط و عواملی که فراگیری این درس را آسان می سازد و با توجه به مشاهده کلاسهای مختلف، نحوه تدریس همکاران، نظرات معلمان و دانش آموزان و بررسی برگه های آزمون های متنوع به این نتیجه رسیدیم که مهمترین علل ضعف دانش آموزان در یادگیری به شرح ذیل می باشد:

 • عدم استفاده از وسایل آموزشی مناسب
 • عدم مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس وعدم فعال بودن آنها
 • ضعف در استفاده از جنبه های کاربردی محیط در کتابهای درسی وتدریس معلمان
 • عدم توجه به پیش نیاز های مفهوم مورد نظر
 • عدم توجه به تفاوت های فردی
 • عدم انجام ارزشیابی های صحیح

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده فعالیت گروه درس پژوهی آموزشگاه بر روی درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی قرار گرفت.

محتوا و فهرست مطالب

 1. چکیده
 2. جدول مشخصات اعضای تیم
 3. مرامنامه تیم درس پژوهی
 4. برنامه عمل تیم درس پژوهی
 5. جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی
 6. فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی
 7. مقدمه
 8. بیان مسئله
 9. انتخاب موضوع
 10. بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی
 11. تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله
 12. جدید و علمی بودن مسئله
 13. تعیین راهکارها در راستای حل مسئله
 14. گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
 15. توجه به تفاوت ها فردی
 16. استفاده از فناوریهای روز وتدریس های برتر آموزشی
 17. بیان دلیل راهکار انتخابی
 18. گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی
 19. توجه به تفاوت های فردی
 20. معنادار کردن یادگیری
 21. توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی
 22. همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی
 23. روش های نوین تدریس
 24. تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)
 25. بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
 26. تعیین فعالیت های متناسب با راه کار
 27. معنادار کردن یادگیری از طریق مجسم، نیمه مجسم و مجرد
 28. توجه بر عوامل انگیزش و نگرش در کلاس درس
 29.  همراه نمودن دانش آموزان در   سازه های آموزشی
 30.  استفاده از روش های نوین تدریس
 31.  استفاده از تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی) به منظور یادگیری عمیق و ماندگار در دانش آموزان
 32.  مدیریت بیشتر زمان
 33. بهره گیری از ارزشیابی به عنوان تدریس
 34.  ایجاد احساس تعهد در دانش آموزان به قواعد بنیادی کلاس
 35. تعیین هدف
 36. طراحی واحد یادگیری
 37. استخراج ایده کلیدی
 38. دانش آموزان پس از تدریس مبحث اسید و باز  در قرآن پایه ششم
 39. طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها
 40. تنظیم سطوح ملاک ها

طرح درس شماره ۱ در درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه پنجم

 1. طرح درس شماره ۱
 2. ملزومات اجرای تدریس شماره ۱
 3. تقسیم کار و تعیین نقش اعضای تیم درس پژوهی در تدریس شماره ۱
 4. نقد و ارزیابی اجرای تدریس شماره ۱ (بازاندیشی)
 5. الف) خود ارزیابی مجری
 6. ب) مشاهده گر فعالیت و واکنش های مدرس
 7. ج) مشاهده گر تطبیق درس و اجرای مدرس
 8. د)مشاهده گران فراگیران
 9. نمونه کاربرگ مشاهده گر بر تطبیق طرح درس و اجرای مدرس

طرح درس شماره ۲ در درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

 • طرح درس شماره ۲
 • ملزومات اجرای تدریس شماره ۲
 • تقسیم کار و تعیین نقش اعضای تیم درس پژوهی در تدریس شماره ۲
 • نقد و ارزیابی اجرای تدریس شماره ۲
 • خلاصه نکات کلیدی
 • پیشنهاد می گردد جهت ارائه تدریس بهتر تغییرات ذیل اعمال گردد
 • نمونه کاربرگ مشاهده گر بر تطبیق طرح درس و اجرای مدرس
 • میزان تحقق اهداف

پیشنهادات و جمع بندی نهایی

 • پیشنهادات
 • جمع بندی پایانی و نتیجه گیری
 • محدودیت ها
 • سایر پیشنهادات
 • منابع

پیوست های موجود در رابطه با درس پژوهی روزنامه های دیواری

 • تعامل با والدین دانش آموزان
 • نمون برگ مشاهده گر دانش آموز
 • نمون برگ مشاهده گر معلم
 • نمون برگ مشاهده گر رسانه های آموزشی
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت دانش آموزان در اجرای تدریس یک
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت معلم در اجرای تدریس یک
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت دانش آموزان در اجرای تدریس دو
 • نمونه برگ ناظر بر فعالیت معلم در اجرای تدریس دو
 • نمونه برگ خودارزیابی اعضای گروه درس پژوهی

ارائه نتیجه و پیشنهاد

 1. پیشنهاد می شود که در انجام تدریس درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی از روشهای نوین استفاده شود
 2. پیشنهاد می شود که گروه بندی در کلاسها در درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی صورت بگیرد
 3. پیشنهاد می شود قبل از تدریس  درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی مطالب جدید به مطالب گذشته ربط داده شود .
 4. پیشنهاد می شود از دست سازه ها و وسایل کمک آموزشی در درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی در دسترس بیشتر استفاده شود .
 5. پیشنهاد می شود به تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه شود.

نمون برگ خودارزیابی اعضای گروه درس پژوهی

در این نمونه برگ تیترهای زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 1. درنگ و تأمل روی صحبت دیگران
 2. بیان کردن نظرات به تفسیر پیرامون درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
 3. مثبت اندیشی
 4. ابراز عقیده و ایده به صورت علمی
 5. انتقال تجربیات آموزشی و پرورشی به دیگران پیرامون درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
 6. بهبود دانش و مهارت های آموزشی و پرورشی معلم
 7. تقویت مهارت تدوین طرح درس با در نظر گرفتن پیش بینی های لازم پیرامون درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
 8. تقویت مهارت مشاهده گری
 9. ایجاد انگیزش حرفه ای پیرامون درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی
 10. تقویت مهارت ثبت و جمع بندی مطالب
 11. بکارگیری روش های تدریس متناسب با اهداف پیرامون درس پژوهی روزنامه های دیواری هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

درس پژوهیدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *