no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه برای دانلود مقاله پرسش مهر 23 با موضوع شاخص های مدرسه خوب کلیک کنید مقطع ابتدایی و متوسطه سفارش تدوین طرح توجیهی

ادامه مطلب

تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه
zip
دسامبر 13, 2017
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه


تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران

تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران   با فرمت ورد و قابل ویرایش در 28   صفحه

تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه تحقیق آماده پودمان علمی کاربردی  می باشد که توسط بانک فایل پژوهشی معلمان طراحی و تدوین گردیده است و بسیار کامل و شامل کلیه موارد مورد نیاز در یک تحقیق پودمان علمی کاربردی است.تحقیق آماده تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه شامل بخش های زیر است :

1.      مقدمه

2.     سوابق تحقیق

3.     متن تحقیق

4.     نتیجه گیری

5.     پیشنهادات

6.     منابع و ماخذ

بخشی از تحقیق آماده تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه را مشاهده می کنیم .

مقدمه

اشتغال ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری نیروی انسانی  به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشور در نظر گرفته شود . امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه ، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد که پیامد های مختلفی را در زمینه های مختلف به دنبال دارد؛ به طوری که در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری ، گریبانگیر پیامد های آن و مشکلات دیگری مثل ناامنی ملی ، فقر و ناهنجاری های روانی ، خرابکاری و بزهکاری و روسپیگری ، مهاجرت ، قاچاق مواد مخدر ، طلاق و … می باشد .علی رغم آنکه در ایران، گستره ی مشکلات اجتماعی چون بیکاری ، فقر ، تبعیض ، اعتیاد ، روسپیگری ، خشونت و….، به سبب عوارض سوء فردی و اجتماعی آنها و نقش منفی بر فرایند توسعه ی جامعه ایران ، نگران کننده بوده و ضرورت بررسی های علمی و مداخلات جدی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف را فراهم آورده است . مقاله ی حاضر به دنبال شناخت مسائل نیروی انسانی و اشتغال در ایران بوده است .   .

موضوع اشتغال و دستیابی  نیروهای انسانی به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیاز های جامعه محسوب می شود . بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی  مطرح بوده  و رفع آن همواره از جمله دغدغه های برنامه ریزان بوده است اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است ، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تاقی می شود . البته بسیاری از محققان با زمینه ها و سوابق آموزشی مختلف ، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین می آورد ، توجه همگان را به این مسئله جلب کرده اند که لازم است بعد اقتصادی بیکاری با مجموعه ای از مفاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت می باشد ، از قبیل جامعه پذیری ، مشارکت ، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین وسیله هم در تجزیه تحلیل های علمی و هم در برنامه ی کاری ، همه ابعاد اجتماعی-فرهنگی جهان کار را شامل می گردد  در واقع، بیکاری را گاهی علاوه بر اینکه یک پدیده ی اقتصادی می دانند یکی از معضلات اجتماعی نیز قلمداد می کنند ، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فایده و و انگیزه ای نمی داند ، دارای انرژی برای تخریب و کنش های غیر معقول در جامعه می باشد

سوابق تحقیق

مداح ( 1390 ) در تحقیقی به بررسی « بیکاری و بزهکاری در ایران » پرداخته است . وی در این نوشتار بر پایه ی شواهد تجربی و نظری از رابطه ی بین بیکاری و بزهکاری، یک مدل اقتصاد سنجی جرم به دست داده شده و با بهره گیری از اطلاعات تفاضل اول متغیر های مدل، در سال های 1376 و 1385 برای استان های کشر برآورد شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که یکی از عوامل اثر گذار بر افزایش بزهکاری گسترش بیکاری است. به طوری که با افزایش یک درصدی نرخ بیکاری، دزدی عادی در گستره ی استان های  کشور در سال های 76 و 85 با کمابیش 8.6 درصد بالا رفته است. در واقع این تحقیق نشان دهنده ی همبستگی مثبت و معنی دار بین بیکاری و بزهکاری است.

یوسفی و دیگران (1390) تحقیقی را تحت عنوان « تاملی جامعه شناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران » انجام داده اند . این تحقیق با هدف ارائه تحقیقی جامعه شناختی  از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران گرفته شده است. برای این منظور با تکیه بر رهیافت برساختگرایی، بر بررسی اولویت مسائل اجتماعی از دیدگاه عامه مردم و نخبگان حاکم بر کشور پرداخته شده است. این مطالعه با روش تحلیل ثانویه 4 پیمایش ملی را طی یک بازده ی زمانی 10 ساله با نمونه ای مشتمل بر 36.429 نفر مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه مسائل اقتصادی دارای بالاترین اهمیت و اولویت در بین جامعه ایرانی است و پس از آن مسائل حوزه اجتماعی قرار دارد. همچنین از نظر اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی در میان گروه های مختلف اجتماعی ، به ویژه عامه مردم و نخبگان حاکم کشور، تفاوت چندانی وجود ندارد.

صیدایی و دیگران ( 1390 ) در مقاله ای تحت عنوان « بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سالهای 1335 تا 1389 » به دنبال شناخت و ارزیابی وضع موجود بیکاری و اشتغالزایی از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته اند. روش مطالعه تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی و کمی بوده و شیوه ی جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استفاده از آمار هایی رسمی مرکز ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد. نتایج نشان می دهند که با وجود کاهش محسوس در نرخ بیکاری برخی استان ها، نرخ بیکاری در کشور ( 14.6) ، رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته دارد و دلیل آن هم رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه ی نیروی کار و همچنین پایین بوده ظرفیت های تولیدی می باشد.

موسایی و گرشابی فخر (1389) در تحقیق خود با عنوان « بررسی رابطه ی بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران » با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از آمار و اطلاعات موجود و براساس برآورد مدل های رگرسیونی بر روش ols ، رابطه ی بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند. یافته ها نشانگر رابطه ای مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و رابطه ای منفی بین درآمد ماهانه ی خانوار و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است .

رفیعی و همکارانش (1387) تحقیقی را تحت عنوان « مشکلات اجتماعی در اولویت ایران » انجام داده اند. این پژوهش با استفاده از روش دلفی انجام شده و از نظرات 41 نفر از مدیران و کارشناسان و صاحبنظران درباره مشکلات اجتماعی در اولویت در چهار مرحله جمع بندی شده است. بر اساس نتایج حاصله از دیدگاه اعضای دلفی، در مجموع از 49 مشکل اجتماعی، بیکاری ، خشونت ، بی اعتمادی ، فقر در اولویت بالاتری در مقایسه با دیگر مشکلات قرار دارند. همچنین مقایسه یافته های پژوهش و مطالعات مشابه حاکی از اولویت قرار داشتن بیکاری و اعتیاد نسبت به دیگر مشکلات است.

برای دانلود تحقیق آماده تحقیق درس جمعیت و تنظیم خانواده پودمان جمعیت ، بهداشت و فوریت های پزشکی در خانه از این قسمت اقدام کنید.موضوعات :

درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3435 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید