no-img
پژوهش سرای فرهنگیان

کارنمای معلمی به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه موجود در اینترنت


پژوهش سرای فرهنگیان

برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر و تعالی مقطع ابتدایی و متوسطه طرح جابر اختصاصی سفارش اقدام پژوهی

ادامه مطلب

کارنمای معلمی با نگارشی عالی و جدید, دقیق و آماده تحویل
zip
مارس 24, 2022
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

کارنمای معلمی با نگارشی عالی و جدید, دقیق و آماده تحویل


کارنمای معلمی  به صورت کامل و دقیق و آماده تحویل بهترین نمونه موجود در اینترنت در 33 صفحه

این کارنمای معلمی  به صورت کامل و دقیق توسط بانک فایل پژوهشی معلمان گرد آوری گردیده است و مطابق با استاندارد های کامل و دقیق موجود در رابطه با کارنمای معلمی آماده در دانشگاه فرهنگیان می باشد. در واقع کارنمای معلمی  توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تنظیم شده است و بانک فایل پژوهشی معلمان با جمع آوری و گرد آوری و بازنگری در آنها این پروژه ها را در اختیار دانشجو معلمان قرار می دهد. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با استفاده از کارنمای معلمی  می توانند به ارائه پروژه پایانی خود در راستای کسب نمره پایانی و فارغ التحصیل شدن بپردازند.

در راستای کارنمای معلمی  دانشجویان عزیز دانشگاه فرهنگیان و حتی معلمان عزیز برای دستیابی و دانلود کارنمای معلمی  می توانند به سایت ما مراجعه نموده و از کلیه فایل هایی که در زمینه کارنمای معلمی  در سایت ما موجود است استفاده های لازم را ببرند.این پروژه های کارنمای معلمی بسیار کامل و با دقت زیاد جمع آوری شده اند.

بخشی از کارنمای معلمی  عبارت است از :

در ترمهای اول واقعا اعتماد به نفس لازم را نداشتم چون با خودم میگفتم: من که هنوز به حدی نرسیدهام که بتوانم در مورد تئوریهای رشتهام صحبت کنم. از طرفی جو دانشگاه هم مشکلم را دو چندان میکرد. نبود کتابخانهای غنی، عدم دسترسی به اینترنت و از همه مهمتر کمبود اساتید مجرب راه را برایم ناهموار ساخته بود.

تا اینکه وقتی دروس ترم هفت برای انتخاب واحد ارائه داده شد، متوجه شدم درسی با عنوان پروژه در سامانه آموزش دانشگاه قرارگرفته است. همانجا با خودم گفتم: بهترین زمان است تا از فرصت پیشآمده استفاده کنم. فردای همان روز با معاون آموزش تماس گرفتم و از ایشان خواستم تا مجرب ترین اساتیدی که برای این درس انتخاب شدهاند را معرفی کنند. ایشان هم استاد بنایی را معرفی کردند. چند روز بعد هم کاملا اتفاقی متوجه شدم اداره تحقیق و پژوهش ادارهکل آموزش و پرورش استان اولویتهای پژوهشی سال را معرفی کرده است. با خودم گفتم: چه بهتر که در مورد یکی از این موضوعات تحقیق کنم. تا شروع کلاسها هم دو سه مورد مقاله در مورد موضوع انتخابی مطالعه کردم.

چند هفتهای میشد که کلاسهای سایر دروس آغاز شده بود، ولی از کلاس پروژه هیچ خبری نبود. تا اینکه با پیگیری از معاون آموزش معلوم شد که برای اساتید پروژه یک دوره آموزشی در تهران تدارک دیده شده و کلاسها بعد از عید تشکیل میشوند. و در ضمن خیلی کلی اشاره شد که پروژه دانشگاه فرهنگیان مانند پروژه سایر دانشگاهها نیست بلکه تقریبا میتوان گفت، جمعبندی گزارشات کارورزی ترمهای قبل.

بعد از عید هم به خاطر مشکلی که برایم پیش آمد به توصیه پزشک سه هفته به دانشگاه نرفتم تا بلاخره من دوباره نتوانم به آرزویم برسم. و اما بعد از چند جلسه حضور در کلاس پروژه و مطالعه فایلهای راهنمایی که از استاد، دوستان و چند جای دیگر پیدا کرده بودم، شروع کردم به نوشتن پروژه مخصوص دانشگاه فرهنگیان، که از آن به عنوان داستان سفر معلمی من یاد کرده اند.

قبل از هر چیری لازم است از تمامی راهنماییهای استاد بزرگوارم….، که در تمام مراحل به خصوص مرحله آمادگی برای نوشتن، مرا یاری نمودند تشکر نمایم.

مقدمه

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر یاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه ی افرینش در آمد . انسان نیز با پذیرش این مسئولیت ؛ نام خویش را در این گروه و در قالب واژه مقدس (معلم) ثبت کرده است . معلم ، ایمان را بر لوح جان و ضمیر های پاک حک می کند و ندای فطرت را به گوش همه می رساند .

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺟﻬﻞ را از دلﻫﺎ ﻣﯽزداﯾﺪ و زﻻل داﻧﺎﯾﯽ را در روان ﺑﺸﺮ ﺟﺎري ﻣﯽ-ﺳﺎزد. ﻣﻌﻠّﻤﯽ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ذوق و ﻫﻨﺮ و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﻣﻌﻠّﻤﯽ ﺟﻠﻮهاي از ﻗﺪرت ﻻﯾﺰال اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺨﺘﺺ ذات ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﯾﺎت

ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺒﺎرك ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻧﺎزل و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

»اﻗْﺮَأْ ﺑِﺎﺳﻢِ رﺑﮏ اﻟﱠﺬي ﺧَﻠَﻖَ ﴿1 ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﻦْ ﻋﻠَﻖٍ ﴿2 اﻗْﺮَأْ ورﺑﮏ اﻟْﺄَﮐْﺮَم 3 اﻟﱠﺬي ﻋﻠﱠﻢ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠَﻢِ ﴿4 ﻋﻠﱠﻢ اﻟْﺈِﻧﺴﺎنَ ﻣﺎ ﻟَﻢ ﯾﻌﻠَﻢ 5﴾.« )ﻋﻠﻖ، 5-1

»ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮐﻪ )ﺟﻬﺎن را( آﻓﺮﯾﺪ (1)ﻫﻤﺎن ﮐﺲ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ اى ﺧﻠﻖ ﮐﺮد )2( ﺑﺨﻮان ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت )از ﻫﻤﻪ( ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ اﺳﺖ )3( ﻫﻤﺎن ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻠﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد )4( و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﻰ داﻧﺴﺖ ﯾﺎد داد )5(.« )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي، 597 ،1388)

در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺧﻮد را »ﻣﻌﻠّﻢ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺧﻠﻘﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن آورده اﺳﺖ. ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻠﻢ آﻣﻮزش داد ﮐﻪ اﯾﻦ از اوج ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻫﻨﺮ ﺷﮕﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻣﺮ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد. از اﯾﻦ رو، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﻌﻠّﻤﯽ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.

»و اﻟﻠّﻪ أَﺧْﺮَﺟﮑُﻢ ﻣﻦْ ﺑﻄُﻮنِ أُﻣﻬﺎﺗﮑُﻢ ﻻﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ﺷَﯿﺌﺎً و ﺟﻌﻞَ ﻟَﮑُﻢ اﻟﺴﻤﻊ و اﻷَﺑﺼﺎر و اﻷَﻓْﺌﺪةَ ﻟَﻌﻠﱠﮑُﻢ ﺗَﺸْﮑُﺮُونَ« )ﻧﺤﻞ، 78(

و خداوند شما را از شکم های مادرانتان بیرون اورد در حالی که چیزی نمی دانستید و به شما چشم وگو ش و ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﮕﺮ داﻧﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺷﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎي آورﯾﺪ.« )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي، 275 ،1388(

ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮار ﺧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در آن ﺛﺒﺖ وﺿﺒﻂ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻠّﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ آﻣﺎدهي ﮐﺎﺷﺖ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﮑﺎرد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوي ﻓﮑﺮي ﻣﺘﻌﻠّﻢ را ﭘﺮورش دﻫﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﻮي اﺳﺘﻘﻼل رﻫﻨﻤﻮن ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮهي اﺑﺘﮑﺎر او را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﻠّﻢ ﺷﻤﻊ ﺳﻮزان و ﻓﺮوزان ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮرش از ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻧﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻗﻠﻮب و ﺑﯿﻨﺎ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﯾﺖ در ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺮب اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻌﻠّﻢ راﻫﺒﺮ دلﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎي ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ. ﻣﻌﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ دﻟﺴﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺬر اﯾﻤﺎن ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﺪ و ﮔﻞ ﺗﻘﻮا ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.

برای دانلود کارنمای معلمی  از این قسمت دکمه خرید و سپس پرداخت را بزنید.درباره نویسنده

پشتیبان پژوهشسرای فرهنگیان: مدیران فردا 3917 نوشته در پژوهش سرای فرهنگیان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید